Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Harmonogram výziev IROP 2020Vytlačiť
 

Indikatívny harmonogram výziev IROP pre žiadateľov o príspevok na rok 2020 je zverejnený aj v časti IROP

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok_2020_1_1 Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok_2020_1_1.pdf Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok_2020_1_1.pdf (195.3 kB)

 
 

Výzva MAS_059/7.2/1Vytlačiť
 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja  vedeného komunitou - „Stratégie rozvoja územia OZ Žiar“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020  na opatrenie  7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

 

Dĺžka trvania výzvy 30.9.2019 - 13.1.2020

príloha 2b - projekt realizácie priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (70 kB)
príloha 4b - vzor žiadosti o NFP priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (606.2 kB)
príloha 5b - oznámenie o späťvzatí ŽoNFP priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55.5 kB)
príloha 6b - podmienky poskytnutia príspevku a hodnotiace kritériá priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3.7 MB)
príloha 8a - stavebný rozpočet priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33.7 kB)
príloha 13a - čestné vyhlásenie k VO priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21.5 kB)
príloha 15a - dokumentácia VO žiadateľ priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_20052019.docx priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_20052019.docx (267 kB)
príloha 16a - metodický pokyn k sociálnemu aspektu priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (201.4 kB)
príloha 17b - informácia pre žiadateľov priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16.8 kB)
príloha 19b - metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154.1 kB)
príloha 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov ŽoNFP priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (19.7 kB)
príloha 22b - formulár žiadosti o výpis z registra trestov priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (24.4 kB)
výberové a hodnotiace kritériá PRV - MAS výberové a hodnotiace kriteria PRV_ MAS Žiar.pdf výberové a hodnotiace kriteria PRV_ MAS Žiar.pdf (729.9 kB)

 
 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-P977-511-001Vytlačiť
 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o príspevok 
kód výzvy: IROP-CLLD-P977-511-001

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

osoby zapísané v obchodnom registri,

osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Žiadateľom nemôže byť subjekt pôsobiaci v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Upozornenie pre žiadateľa: k výzve bola pridaná príloha 08_ŽoPr_Ukazovatele hodnotenia_finančnej situácie v editovateľnej podobe. Príloha nahrádza pôvodne zverejnenú prílohu 08_ŽoPr zo zip súboru.

 

 

 

01 Formulár ŽoPr a prílohy 01 Formulár ŽoPr a prílohy.zip 01 Formulár ŽoPr a prílohy.zip (2.7 MB)
02 Špecifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_P977_511 02 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_P977_511_001_verzia_1.3.pdf 02 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_IROP_P977_511_001_verzia_1.3.pdf (295 kB)
03 03 Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_P977_511_001 03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_P977_511_001_V_1.3.pdf 03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_P977_511_001_V_1.3.pdf (146.8 kB)
04 Kritéria_pre_výber_projektov_IROP-CLLD-P977-511-001 04 Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-P977-511-001.pdf 04 Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-P977-511-001.pdf (358.8 kB)

 
 

Výzva na odborných hodnotiteľov opatrenia 7.2,7.4,6.4 PRV 2014-2020Vytlačiť
 

Miestna akčná skupina vyhlasuje v rámci implementácie Stratégie rozvoja územia OZ Žiar výzvu na odborných hodnotiteľov pre opatrenia 7.4,7.2,6.4 s termínom uzávierky:

opatrenie 7.4- uzávierka 19.8.2019

opatrenie 7.2 - uzávierka 30.9.2019

opatrenie 6.4 - uzávierka 31.10.2019

Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_6.4_2 Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_6.4_2.rtf Žiadosť o zaradenie do zoznamu OH_6.4_2.rtf (202.4 kB)

 
 

Výzva MAS_059/7.4/1 Vytlačiť
 

MAS Žiar vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie  miestneho rozvoja  vedeného komunitou - „Stratégie rozvoja územia OZ Žiar“ z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020  na opatrenie  7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy od 31.05.2019-23.08.2019

 

Bližšie informácie k výzve a prílohy nájdete: Výzva MAS_059/7.4/1 


 
 

Výzva RO pre IROP na výber odborných hodnotiteľov pre MASVytlačiť
 


 
 

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)Vytlačiť
 

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

Čo to vlastne MAS je?  Je to vytvorené partnerstvo na princípe spolupráce samosprávy , podnikateľskej sféry a občianskeho sektora daného územia. V našom prípade zahŕňa územie mesta Handlová a obcí Ráztočno,Jalovec,Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa, Cigeľ, Poluvsie, Pravenec, Nedožery-Brezany, Poruba, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno, Tužina a Kľačno.

 

Kto bude mať tieto aktivity na starosti? MAS zriadi kanceláriu s manažmentom, ktorí bude zabezpečovať vyhlasovanie výziev, pripravovať proces hodnotenia na miestnej úrovni, ale aj zabezpečovať školenia či informačné workshopy pre potenciálnych konečných prijímateľov – samosprávy, podnikateľské subjekty a združenia.

Kde nás nájdete? V priebehu decembra bude zriadená kancelária MAS  v Miestnom kultúrnom stredisku v Chrenovci-Brusne.

Kde sa o aktivitách dozviete viac? Občianske združenie má zriadenú webovú stránku www.masziar.sk, ale bude zabezpečovať aj rôzne animačné aktivity v území. Taktiež využije dostupné informačné zdroje v území.

Ing.Erika Jonasová


 
 


Úvodná stránka