Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Oznamy

Súťaž o najkrajšiu fotografiu -„Naše NAJ z MAS Žiar“Vytlačiť
 

Prvá časť súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS Žiar je ukončená. Prišlo nám veľa pekných záberov, ktoré ukazujú pestrosť a krásu nášho územia. Teraz je len na vás, ktoré fotografie budú ocenené. 

Fotogaléria a hlasovanie (odkaz na FB) TU


 
 

Miestna akčná skupina Žiar slávnostne odštartovala svoju činnosťVytlačiť
 

MAS

Občianskemu združeniu (OZ) Žiar sa po desaťročnom úsilí podarilo získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS). Pri tejto príležitosti zorganizovalo združenie 6. marca 2018 Deň otvorených dverí MAS Žiar. Počas neho mali návštevníci možnosť prehliadnuť si priestory novozaloženej kancelárie, ale predovšetkým získať informácie o aktivitách a činnosti, ktoré MAS Žiar zabezpečuje. Vyškolený manažment kancelárie poskytol záujemcom poradenstvo pri rozbehnutí či rozvoji ich podnikateľských aktivít.


 
 

MAS Žiar získalo nenávratný finančný príspevok na prevádzkové náklady MAS spojené s uskutočnením stratégie CLLD vo výške 138 176,62 EurVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní detíVytlačiť
 


 
 

Občianske združenie Žiar získalo štatút MAS (miestnej akčnej skupiny)Vytlačiť
 

Občianske združenie Žiar po desiatich rokoch pôsobenia získalo štatút MAS s finančnou alokáciou 1 330 098,11€ na rozvoj územia s prihliadnutím na tvorbu pracovných miest, rozvoj podnikania, cestovného ruchu, ale aj rozvoj verejnej infraštruktúry malých rozmerov za presne stanovených podmienok v zmysle spracovanej Stratégie rozvoja územia.

Čo to vlastne MAS je?  Je to vytvorené partnerstvo na princípe spolupráce samosprávy , podnikateľskej sféry a občianskeho sektora daného územia. V našom prípade zahŕňa územie mesta Handlová a obcí Ráztočno,Jalovec,Chrenovec-Brusno, Lipník, Malá Čausa, Veľká Čausa, Cigeľ, Poluvsie, Pravenec, Nedožery-Brezany, Poruba, Chvojnica, Malinová, Nitrianske Pravno, Tužina a Kľačno.

 

Kto bude mať tieto aktivity na starosti? MAS zriadi kanceláriu s manažmentom, ktorí bude zabezpečovať vyhlasovanie výziev, pripravovať proces hodnotenia na miestnej úrovni, ale aj zabezpečovať školenia či informačné workshopy pre potenciálnych konečných prijímateľov – samosprávy, podnikateľské subjekty a združenia.

Kde nás nájdete? V priebehu decembra bude zriadená kancelária MAS  v Miestnom kultúrnom stredisku v Chrenovci-Brusne.

Kde sa o aktivitách dozviete viac? Občianske združenie má zriadenú webovú stránku www.masziar.sk, ale bude zabezpečovať aj rôzne animačné aktivity v území. Taktiež využije dostupné informačné zdroje v území.

Ing.Erika Jonasová


 
 

Anketa - Aby sa nám spolu dobre žiloVytlačiť
 

Vážená občianka, vážený občan,

dovoľujeme si Vás osloviť s touto krátkou anketou. Chceme zistiť, ako sa Vám žije vo Vašej obci, v našom regióne, aké problémy Vás trápia, na čo ste – naopak - hrdí.  Tento dotazník je otvorený pre všetkých občanov členských obcí OZ Žiar, ktorí sa chcú vyjadriť. Aj s Vašou pomocou chceme hľadať cesty k tomu, aby sa nám tu dobre žilo.


 
 

Vážení občania územia OZ Žiar,Vytlačiť
 

do konca mája ste mali možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom anonymnej ankety, ktorú ste odovzdávali na OcÚ vo svojej obci. Tiež ste mali možnosť zapojiť sa do aktivity občianske mapy. Vaše názory boli pri spracovaní stratégie rozvoja územia OZ Žiar prínosom a základným východiskom. Na základe výsledkov boli pre naše územie identifikované v stratégii rozvoja územia prioritné oblasti so stanovenými cieľmi a spoločná vízia, kam by sa malo územie uberať a kde by sme chceli byť. 


Prečo sme to všetko vlastne robili?

Občianske združenie Žiar sa uchádza o získanie štatútu miestnej akčnej skupiny MAS. Aby sa mohlo do výzvy v rámci PRV zapojiť, musí mať spracovanú stratégiu rozvoja svojho územia. V našom prípade sa jedná o územie obcí Cígeľ, Chrenovec- Brusno, Chvojnica, Jalovec, Kľačno, Lipník, Malá Čausa, Malinová, Nedožery – Brezany, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Poruba, Pravenec, Ráztočno, Tužina, Veľká Čausa a mesta Handlová. 

Čo to pre nás znamená?

Zjednodušeným spôsobom povedané, že to, čo sme si napísali v stratégii, budeme spoločnými silami so zástupcami samospráv, podnikateľov, ale aj ostatných aktérov v území realizovať. Spoločne sa uchádzame o sumu 2 872 545,-€. z opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Z uvedenej sumy bude po odpočítaní výdavkov na chod MAS a animácie, 49% finančných prostriedkov použitých pre verejný sektor a 51% pre sektor súkromný. 

Čo tomu predchádzalo?

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhlásilo výzvu na technickú prípravu, teda spracovanie stratégie rozvoja územia. Proces vyhodnotenia bol veľmi zdĺhavý. Nakoniec sme predsa len na začiatku decembra 2016 podpísali dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na sumu 9585,10 €. Finančné prostriedky boli použité na externý a interný manažment spracovania stratégie

Zhrnutie stratégie rozvoja územia OZ Žiar

Vízia

My, obyvatelia regiónu Žiar, chceme do roku 2030 žiť v moderných a prosperujúcich obciach s čistým a zdravým životným prostredím, ktoré budú vybavené  modernými informačnými technológiami, zariadeniami pre voľný čas pre celé rodiny s dostatkom  vzdelaných ľudí. V regióne bude zachované historické a kultúrne dedičstvo ako aj vytvorené priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania a cestovného ruchu s množstvom pracovných príležitostí.

 

 

Strategický cieľ

 

Zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu a kvalitu života obyvateľov prostredníctvom rozvoja služieb, podpory podnikania a zlepšenia životných podmienok občanov.

 

Špecifický cieľ 1: Zvýšiť návštevnosť územia o 10%

Priorita 1: Rozvoj cestovného ruchu

Špecifický cieľ 2: Zlepšiť kvalitu a starostlivosť o verejnú infraštruktúru

Priorita 2: Verejná infraštruktúra

 

Špecifický cieľ 3: Podporiť rozvoj malého a stredného podnikania

 

Súčasná stratégia rozvoja územia OZ Žiar zahŕňa len opatrenia z PRV a IROP. Je spracovaná v zmysle príslušnej výzvy, jej metodických pokynov a usmernení.

 

O výsledkoch hodnotiaceho procesu  vás budeme informovať. Dúfame, že budeme úspešní a spoločnými silami sa nám podarí jednotlivé ciele, priority a opatrenia naplniť.

 

 

V prípade, že máte záujem o podrobné informácie, neváhajte nás kontaktovať: predseda: RSDR. Tomáš Konuš, mail: tomaskonusst@gmail.com

Kancelária : Ing. Erika Jonasová, tel. +421 919 19 30 10,

 mail: erika.jonasova@masziar.sk

logologo_prv

 


 
 

Schválenie nenávratného finančného príspevku pre OZ ŽiarVytlačiť
 

OZ Žiar získalo v rámci opatrenia 19.1 Programu rozvoja vidieka 2014-2020 nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,-€ na spracovanie stratégie rozvoja územia OZ Žiar. Výška nenávratného finančného príspevku bola dodatkom k zmluve upravená na sumu 9 585,-€.  Spracovaná stratégia bola predložená v rámci výzvy PRV 2014-2020 na získanie štatútu MAS, o ktorý sa OZ uchádza. O výsledkoch vás budeme včas informovať.

Predseda OZ Žiar, Tomáš Konuš


 
 


Úvodná stránka