Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Čo je MAS

Originálnym a dôležitým znakom prístupu LEADER je založenie MAS - tá má za úlohu identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich. MAS rozhoduje o smerovaní a obsahu stratégie miestneho rozvoja vidieka a robia rozhodnutia o rôznych projektoch, ktoré sa majú financovať. Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Počet obyvateľov MAS nesmie byť nižší ako 10 000 a vyšší ako 150 000.

MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou  a udelený štatút MAS. O schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS rozhoduje PPA na základe hodnotiacej správy (na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov) podľa § 18 ods. 6 zákona o príspevku EŠIF, ktorú vypracuje MPRV SR na návrh výberovej komisie zriadenej gestorom CLLD. Iba MAS, ktorej bol právoplatným rozhodnutím PPA udelený štatút MAS, môže byť prijímateľom nenávratného finančného príspevku na chod MAS a môže plniť úlohy podľa čl. 34 všeobecného nariadenia a podľa zákona o príspevku z EŠIF.

 

Úlohy MAS

 

 • vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS;
 • budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných na rozširovanie ich vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác a pod.;
 • vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;
 • zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;
 • príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;
 • prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;
 • výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;
 • monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

 

Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:

 • plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF; Systém riadenia CLLD 2014 - 2020 Strana 29
 • administratívna činnosť - vedenie zložiek projektov a uchovávanie dokladov (archivácia), aktualizácia stratégie CLLD, vrátane štúdií a analýz dotknutej oblasti/časti stratégie a územia a pod.;
 • publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
 • sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku;
 • spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj vidieka, PPA ako aj s ďalšími inštitúciami v súvislosti s riadením, kontrolou a monitorovaním realizácie nástroja CLLD.

 


Úvodná stránka