Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie : je najvyšším orgánom združenia. Pozostáva zo všetkých členov, pričom má každý člen jeden hlas. Zvoláva ho predseda OZ minimálne 2x ročne. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov občianskeho združenia. Pre prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov občianskeho združenia.

 

Valné zhromaždenie je oprávnené :

 • schvaľovať rozpočet,
 • schvaľovať správu o hospodárení,
 • rozhodovať o prijatí nových členov,
 • rozhodovať o vylúčení člena,
 • určovať výšku členských príspevkov,
 • prijímať dodatky stanov 3/5 väčšinou všetkých členov
 • voliť a odvolávať členov predsedníctva a členov dozornej rady na dobu 2 rokov
 • rozhodovať o rozpustení alebo o zlúčení občianskeho združenia,
 • rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré nie sú v kompetencii iných orgánov občianskeho združenia
 • menovať hodnotiace a výberové komisie
 • schvaľuje, stanovy, ich zmeny a doplnky
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
 • schvaľuje stratégiu, jej aktualizáciu a iné uvedené v stratégii CLLD

 


Úvodná stránka